Posted on September 21st, 2023

The 11th Ulsan International Woodcut Print Art Festival

Curator: Mrs. Hyo Kim

Time: 18th July – 16th August, 2023

Location: Ulsan Museum, Ulsan, South Korea

Posted on May 11th, 2023
Posted on January 7th, 2022

‘… and then you went for a walk with me…’

Posted on January 7th, 2020

Another fur RGB

For English version please scroll down

Joana Kairienė | Kitas kailis (Another Fur)
2020 01 14 – 2020 02 01
Parodos atidarymas sausio 14 d. (antradienį) 18 val. VDA galerijoje Artifex (Gaono g. 1, Vilnius)
_________________________________
Parodoje „Kitas kailis” Joana Kairienė pristato pastaraisiais metais rinktą su parodos tema susijusių artefaktų kolekciją. Tai buvo jos tyrimo eiga. Tyrinėdama menininkė palaiko dialogą su abstrakčiu ir nuolat besikeičiančiu pašnekovu. Vykstančio pokalbio metu išryškėja vieno pašnekovo didėjantis noras atpažinti save kito kailyje.

„…Užsimerkiu. Atsimerkiu tavo odoje. Nesuprantu, ar čia vis dar aš, ar jau tu. Kodėl esi ant mano paviršiaus?
Matau tavo raštus visur. Drabužiai, daiktai, TV laidos, parduotuvės…Dar nesupratau šio poreikio kilmės. Kodėl tu mane taip trauki? Kodėl tavo spalva mane taip traukia?
Jaučiu tavo kvėpavimą tarp savo įkvėpimų. Mes tampame viena. Išeinam į gatvę. Atsisuku pažiūrėti, ar tu vis dar ant mano paviršiaus. Matau tave už kampo prie vitrinos. Ryškios šviesos apšviečia manekeną po tavimi. Tada dingsti.
Aplinkui sidabriniai veidrodžiai. Nematau, bet jaučiu savo atvaizdą. Išeinu iš kambario. Užuolaidos slepia išorę. Vėl tampame mes. Vėl kartu. Vėl mano koja yra tavo uodega. Tavo plėšrūs dantys – mano burnoje. Vėl turiu kovoti su tavo priešais. Spaudžiu tau leteną. Išeini už užuolaidų. Trečias aukštas.
Dabar jau susitinkam sekmadienį. Atrodai pavargęs. Išverdu sriubos. Nevalgai. Žvynai apsaugo įkandimų žymes, žinau tai, todėl paprašau šiek tiek pridengti savo kūną tavo kūnu. Šiandien man reikia tavo apsaugos. Užsivelku megztinį, išeinu į koridorių. Durys neatsidaro…”

Joana Kairienė (1987) – Lietuvoje kurianti menininkė, savo kūryboje žongliruoja skirtingomis grafikos ir tapybos technikomis. Nuo 2013 m. yra Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė. Nuo 2009 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Jos darbų yra įsigiję MO Modernaus meno muziejus Vilniuje, Jyväskylä Meno muziejus Suomijoje ir privatūs asmenys Lietuvoje bei užsienyje.
_________________________________
(EN)
Joana Kairienė “Another Fur”
14/1/2020-1/2/2020
Exhibition opening will take place on 14th of January (2020) 6 PM at VAA Textile gallery Artifex,
Gaono st. 1, Vilnius.
_________________________________
In her exhibition “Another Fur”, Joana Kairienė presents a collection of related artefacts collected in recent years. This was the course of her research. During the explorations, the artist maintains a dialogue with an abstract and ever-changing dialog partner. The on-going conversation highlights the increasing desire of one person to recognize themselves in another’s skin.

“…I close my eyes. I open them inside your skin. I don’t understand if it’s still me or already you. Why are you on my surface? I see your patterns everywhere. Clothes, things, TV shows, shops. I have not yet understood the origin of this need. Why are you so attractive to me? Why is your color so attractive to me?
I feel your breath between my inspirations. We become one. We go out into the street. I turn to see if you are still on my surface. I see you around the corner at the showcase. Bright lights illuminate the dummy below you. Then you disappear.
There are silver mirrors around. I don’t see, but rather feel my image. I leave the room.
The curtains hide the outside. We become us again. Back together. Once again my foot is your tail. Your predatory teeth are in my mouth. Again I have to fight your enemies. I press your paw. You step outside the curtains. Third floor.
Now we only meet up on Sunday. You look tired. I cook some soup. You don’t eat. The scales protect the bitemarks, I know this, so I ask you to cover my body with your body a bit. Today I need your protection. I put on a sweater, and walk out into the hallway. The door doesn’t open…”

Joana Kairienė (1987) is a graphic artist working in Lithuania. In her artworks, she juggles different techniques of graphic arts and painting. Since 2013, she has been member of Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association. Since 2009, Kairienė has participated in international and local exhibitions. Her works have been purchased by the MO Museum of Modern Art in Lithuania, the Jyväskylä Museum of Art in Finland, and private individuals in Lithuania and other countries.
_________________________________

 

Posted on July 10th, 2018

Posted on November 20th, 2017

Portfolio

Posted on May 25th, 2017

 

For English version please scroll down

 

Maloniai kviečiu į parodą, kuri vyks gegužės 30 d – birželio 23d., VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3), Vilnius

Parodos atidarymas: gegužės 30d., antradienį, 18 val.

 

Joana Kairienė

akys

Buvimas čia ir dabar, savęs realizavimas žiūrint į aplinką ar aplinkui, matymas iš šono ar iš viršaus. Stebėjimas erdvėje, kurioje esi, kurioje vyksta paroda. Ekspozicija įsipina į esamą, galerijos erdvę. Formų stebėjimas, jų naudojimas ir permąstymas, jomis kuriamos naujos reikšmės ir nauji vaizdai. Kontūras lyg topografinis žemėlapis ar nesibaigiantis peizažas, linija brėžianti emociją ir kurianti raštų konfigūraciją. Gutenbergo sukurta spausdinimo technika – begalybės aliuzija laiko formose, labirintai, ciklai ir pasikartojimai. Begalinė daugyba ir ritmiškumo ornamentas. Nematomai įsipinantys, perspektyvoje nykstantys taškai. Parodos erdvės forma – tai įrankis sukurti neatpažįstamus vaizdus. Konstrukcija besikartojančiuose, kintančiuose įpročiuose, rutinoje ar ritualuose.

Buvimas vienu metu patalpos viduje ir tos patalpos pastato išorėje. Fasado išvaizda nesiskiria nuo vidinių sienų ir langų linijų. Begalinė ir nesibaigianti atmintis pastate, jo architektūroje. Langas ir veidrodis paslaptingai dalijasi tais pačiais elementais. Langas neturi nieko, o veidrodis saugoja viską. Neįmanoma praslinkti pro dvigubas tapatybes. Langas dubliuoja, kaip atvira ir uždara erdvė. Langas, kaip daiktas naujose reikšmėse ar tik vienoje funkcijoje? Jis sklaido matomus vaizdus ir veiksmus, sukurdamas permatomą barjerą. Intymus santykis tarp lango, matymo ir suvokimo tapo kiekvienos dienos dalimi. Kaip tarpininkavimas tarp erdvių ir komunikacijos vieta.

Marija Repšytė

Organizatorius: Vilniaus grafikos meno centras

Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

 

 

 

Invitation to exhibition

2017 05 30–06 23

Opening: 30th of May, Tuesday, 6pm. Vilnius graphic art center „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3), Vilnius

 

Joana Kairiene

eyes

 

Being here and now, realizing yourself by looking around you, to your surroundings, seeing from the side and from above. Observations follow in a space where the exhibition takes place. An exhibition display interweaves into a present, a gallery space. Seeing forms, using it and rethinking it, creates new meanings and new images. A contour as topographic map travels through a timeless landscape. A line draws an emotion and creates a configuration of patterns. A printing press created by Gutenberg is an infinity allusion in the time forms, labyrinths, cycles and repetitions. An infinite multiplication and rhythmical ornaments invisibly entwine the disappearing dots in a perspective. A space’s form of an exhibition – it is a tool to create unrecognizable sights. A construction in repeated, shifting habits, routines or rituals.

Being inside, in one of rooms is the same as being outside of the building. An appearance of a building does not differ from interior’s walls and lines of windows. Infinite and non-ending memory floats in the building, in its architecture. The window and the mirror secretly share the same elements. The window contains nothing while the mirror contains everything. It is impossible to pass by double identities. The window doubles as an open and closed space. Window like a thing with new meanings or does it works just as one function? It scatters visible images and actions, creating a transparent barrier. This intimate relation between a window, a seeing, and a perception has become a part of everyday life, like a mediating between spaces and a site of communication.

Marija Repšytė

Organised by: Vilnius graphic art center

Sponsors: Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Lithuanian council for culture

 

Information +370 5 2611995graphic.lt

plakatas 3mmuzlaidos

Posted on March 8th, 2017

Exhibition in GEDOK,  Karlsruhe(DE)

vaizdas is GEDOK

Posted on October 14th, 2016

nyc-en1

Posted on October 11th, 2016

screen-shot-2016-10-11-at-16-46-45